ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายนามคณะกรรมการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

ประธานสภานโยบาย

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองประธานสภานโยบายคนที่สอง

กรรมการโดยตำแหน่ง


นายสุทิน คลังแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายเศรษฐา ทวีสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายภูมิธรรม เวชยชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายชลน่าน ศรีแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายดนุชา พิชยนันท์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

ประธานกรรมการการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธานกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ นพ.กําจร ตติยกวี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา

นายกานต์​ ตระกูลฮุน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์​

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์

นายบัณฑูร ล่ำซำ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์

นายพณชิต กิตติปัญญางาม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม

กรรมการและเลขานุการ


นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ที่ปรึกษาสภานโยบาย


ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพื้นที่

รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และการต่างประเทศ

นายพุฒ วีระประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา