ธันวาคม, 2564

สภานโยบายฯ เคาะงบด้านการอุดมศึกษา ปี 66 กว่า 1.14 แสนล้านบาท ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ ด้านงบ ววน. เคาะที่ 2.9 หมื่นล้านบาท พร้อมพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านการเกษตร

1 ธันวาคม 2564

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สนอว.) จัดการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์) รองประธานคนที่สอง พร้อมด้วยรัฐมนตรี ผู้บริหารจากกระทรวง หน่วยงานต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งด้านการพัฒนากำลังคน การเตรียมกำลังคนที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และการมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมกับประเทศไทย […]