ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายนามคณะกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง


นายสุทิน คลังแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายเศรษฐา ทวีสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการและเลขานุการ


ที่ปรึกษาสภานโยบาย


*** นายดอน ปรมัตถ์วินัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ตาม คำสั่ง นรม. 239-2563
***นายวิษณุ เครืองาม ปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภานโยบาย ตามคำสั่ง นรม. 240-2563