ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายนามคณะกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการและเลขานุการ


ที่ปรึกษาสภานโยบาย


* นายดอน ปรมัตถ์วินัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 239-2563
**นายวิษณุ เครืองาม ปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภานโยบาย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 240-2563