ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันประกาศ : 9 มกราคม 2566
วันใช้บังคับ : 7 มกราคม 2563
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งประธานและกรรมการ กสว.