ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ประกาศสภานโยบาย เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยที่จะได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 3 มีนาคม 2566
วันใช้บังคับ : 4 มีนาคม 2566
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ประกาศ

ประกาศสภานโยบาย เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยที่จะได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565