ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การนำส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 29 ธันวาคม 2565
วันใช้บังคับ : 28 มกราคม 2566
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศ สภช. ว่าด้วยการจัดทำฐานข้อมูล

ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การนำส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. 2565