ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 1/2565 เรื่อง กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

วันประกาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2565
วันใช้บังคับ : 15 กุมภาพันธ์ 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คำสั่ง 1-65

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 1/2565 เรื่อง กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม