ฝ่ายเลขานุการ สภานโยบาย

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ สอวช.

นางสาวสิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการ สอวช.

นางสาวนิรดา วีระโสภณ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการวิชาการสภานโยบาย