รายนามคณะกรรมการ

 1. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสภานโยบาย
 2. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธานสภานโยบายคนที่สอง
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 13. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 14. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 15. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
 16. ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 17. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา
 18. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา
 19. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา
 20. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 21. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 24. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 25. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 26. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
 27. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
 28. ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ