การประชุมสภานโยบาย

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2562

  1. ระเบียบวาระการประชุม <<download>>