การประชุมสภานโยบาย

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2562

 1. ระเบียบวาระการประชุม <<download>>
 2. เอกสารประกอบการประชุม <<download>>
 3. รายงานการประชุม <<download>>

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

 1. ระเบียบวาระการประชุม <<download>>
 2. เอกสารประกอบการประชุม <<download>>
 3. รายงานการประชุม <<download>>

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2562

 1. ระเบียบวาระการประชุม <<download>>
 2. เอกสารประกอบการประชุม <<download>>
 3. รายงานการประชุม <<download>>

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2562

 1. ระเบียบวาระการประชุม
 2. เอกสารประกอบการประชุม
 3. รายงานการประชุม